Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Uniwersytet Szczeciński poszukuje kandydata/kandydatów na stanowisko doradcy zawodowego w Akademickim Biurze Karier US w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” - realizowanym w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Nazwa stanowiska: doradca zawodowy

Liczba osób: 1 (pełny etat) lub 2 osoby (każda osoba po ½ etatu)

Termin składania podań: 20.09.2019 r.

Charakter pracy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ul. Cukrowa 12/235

Opis wykonywanych zadań:

 • udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów uczestnika projektu,
 • pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,
 • udzielanie porad indywidualnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych);
 • udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji;
 • wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach
  z pracodawcami;
 • dokumentowanie informacji dotyczących prowadzonego procesu doradczego.

 Wymagania niezbędne:

Zapraszamy do współpracy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami;
 • posiadające aktualną wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej;
 • posiadające umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • wysoki poziom kompetencji społecznych i personalnych;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • zorientowanie na klienta.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas trwania projektu plus rok od zakończenia realizacji projektu w instytucji o ustabilizowanej pozycji,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • dodatkowe szkolenia,
 • miłą atmosferę pracy.

Wymagane dokumenty:

 • kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko doradcy zawodowego złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

Dokumenty dodatkowe:

 • referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: abk@usz.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać: PRACA W PROJEKCIE ABK US) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2019 r.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonu:

Akademickie Biuro Karier US – 91 444 37 03