Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Polski oddział Haitong Bank był współorganizatorem 2. edycji konkursu Polsko-Chińskiej Rady Biznesu na najlepsze pracy dyplomowe z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski z Chinami. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 7 lutego 2018 roku podczas Spotkania Noworocznego (Chiński Nowy Rok) członków i partnerów PChRB w Hotelu Sheraton w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Jednemu z laureatów konkursu Haitong Bank ufundował staż w swoim warszawskim oddziale.

Organizatorem konkursu była Polsko-Chińska Rada Biznesu we współpracy z Haitong Bank, HSBC Bank Polski oraz wsparciem i patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Celem inicjatywy jest kre­owa­nie przy­szłych eks­per­tów współ­pra­cy biz­ne­so­wej mię­dzy Pol­ską i dru­gą gospo­dar­ką świa­ta. Nagrody – stypendium w Państwie Środka, płatny staż oraz nagrody rzeczowe – trafiły do 4 laureatów z uczelni Rzeszowa, Krakowa, Warszawy i Szanghaju.

Na płatny staż w Haitong Bank dostał się Karol Dudek, który otrzymał wyróżnienie w Konkursie za pracę licencjacką pt. “Rynek kapitałowy w Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu, Shenzhen i Szanghaju”. Swoją pracę Karol napisał w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr Olgi Mikołajczyk. 

– Jesteśmy pierwszym bankiem inwestycyjnym z właścicielem wywodzącym się z Chin, który prowadzi na taką skalę działalność w Polsce i na świecie. Rosnąca w ostatnich latach skala zagranicznych inwestycji z Państwa Środka na rynkach europejskich pokazuje, że relacje z Europą stają się coraz ważniejszym miejscem docelowym dla chińskich przedsiębiorców. Jesteśmy dumni z naszego młodego pokolenia, które chce uczestniczyć i odgrywać ważną rolę w rozwoju tych relacji – mówi Bartłomiej Dmitruk, Senior Country Officer, Haitong Bank.

Do konkursu zgłoszono kilkanaście prac z polskich i chińskich ośrodków akademickich, które według opinii członków Kapituły Konkursu były na wyrównanym i wysokim poziomie merytorycznym. Uczestnikami konkursu byli stu­den­ci i absol­wen­ci uczel­ni kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, któ­rzy obro­ni­li pra­ce dyplo­mo­we – licen­cjac­kie lub magi­ster­skie – w okre­sie od 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. do 30 wrze­śnia 2017 r. z zakre­su gospodarczo-biznesowych zagadnień w relacjach Polski z Chinami.

 

Haitong Bank jest pierwszym globalnym uczestnikiem rynków kapitałowych z właścicielem wywodzącym się z Azji, prowadzącym na większą skalę działalność w obszarze bankowości inwestycyjnej w Polsce. Oddział Haitong Bank w Warszawie to zespół niemal sześćdziesięciu lokalnych ekspertów. Bank łączy doskonałą znajomość lokalnego rynku z międzynarodową praktyką, świadcząc pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej. Haitong Bank jest członkiem PChRB od 2016 roku.