Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Wojewódzki Komendant OHP w Szczecinie  ogłasza nabór na wolne stanowisko w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP ul. Dworcowa 19, 71-206 Szczecin.

 

Wolne stanowisko:

Księgowa/-y w ZWK OHP w Szczecinie

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Opis stanowiska pracy:

 • Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 • Księgowanie dokumentów
 • Uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej
 • Realizowanie projektów z Unii Europejskiej

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe: rachunkowość, finanse, doświadczenie nie jest wymagane
 • odpowiedzialność i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole ,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość i obsługa Excela,
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Termin składania dokumentów: 13.07.2017 r.

Miejsce składania dokumentów: ZWK OHP Szczecin,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
Dział Kadr, pok. 313

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór – Księgowa/-y. Pełen etat ”

Dodatkowe informacje:

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami ,
 • nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
 • oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 • praca w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.