Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce:

 

KONKURS NA STANOWISKO
KOORDYNATORA DYSCYPLIN NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Nr ref. UP/ZKD/32/2018

Liczba stanowisk pracy: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Termin rozpoczęcia pracy: od 1 listopada 2018 r.

Miejsce pracy: Narodowe Centrum Nauki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Do głównych zadań Koordynatora Dyscyplin należy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach;
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach;
 • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym;
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
 • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych i społecznych;
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy;
 • umiejętność współdziałania i komunikatywność.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin powinno zawierać:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • wykaz osiągnięć naukowych.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających udział w projektach badawczych;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.

Termin składania dokumentów:
Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs”, należy przesłać w terminie do 28 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN), na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

lub złożyć osobiście:
Narodowe Centrum Nauki,
Kraków, ul. Królewska 57
I piętro, dziennik podawczy
w godz. od 8.30 do 15.30

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje o konkursie, w tym:

 • regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin;
 • akty prawne dotyczące działalności Narodowego Centrum Nauki;
 • materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki
 • dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki
www.ncn.gov.pl/BIP do 31 października 2018 r. oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.: (12) 341-91-91.