Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie ogłasza nabór na staż absolwentów w nadzorowanych jednostkach
organizacyjnych Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, znak:GK-1103-20/12, podaje zasady postepowania przy przyjmowaniu absolwentów na staż w jednostkach RDLP w Szczecinie.

Zapotrzebowanie Nadleśnictwa Gryfino dotyczy absolwentów szkół ekonomicznych, na stanowisko stażysty w dziale Finansowo-księgowym Nadleśnictwa Gryfino.

Termin rekrutacji na rok 2019/2020 upływa w dniu 13.09.2019 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na staż z podaniem proponowanego miejsca odbywania stażu oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (nr., telefonu, e-mail); lub do wglądu oryginały składanych dokumentów; absolwenci szkół średnich leśnych: składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem
 • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego; lub do wglądu oryginały składanych dokumentów.
 • absolwenci wyższych szkół leśnych: składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu i przyjęciu na staż lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,(np. dane dotyczące zdrowia, przynależności związkowej);
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości;
 • oświadczenie o ubieganiu się o przyjęcie na staż wyłącznie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w podaniu o przyjęcie na staż w następujący sposób:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu o przyjęcie na staż oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
data i podpis kandydata"

Prowadzący nabór ma prawo żądać przedłożenia do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów, o których mowa powyżej.

Sposób składania dokumentów:

 • dokumenty należy składać osobiście w siedzibie RDLP w Szczecinie lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin,
 • termin składania ofert: 13.09.2019 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do RDLP w Szczecinie;
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji,
 • osoby przyjęte na staż, zostaną poinformowane o miejscu odbywania stażu drogą elektroniczną, a w przypadku braku adresu e-mail pocztą,
 • szczegółowe informacje dotyczące naboru na staż można uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Wydział Organizacji i Kadr pod numerem telefonu +48 91 432 87 18