Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Zadanie przewiduje finansowanie kosztów szkolenia i podnoszenia kompetencji pracowników ABK US, co przyczyni się do zapewnienia kompleksowego zakresu usług oraz podnoszenia jakości świadczonych dotąd usług, których celem jest wspieranie studentów w wejściu na rynek pracy.

Realizację zadania zaplanowano od stycznia 2017 r.

 

W okresie od 10 kwietnia do końca maja 2017 r. realizowane jest szkolenie z obsługi narzędzia diagnozowania kompetencji służącego poradnictwu zawodowemu oraz przygotowania doradcy zawodowego do interpretacji wyników badań.

 

Zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej - przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Akademickiego Biura Karier US w ramach projektu pt. „Aktywnie Buduj Karierę” nr POWR.03.01.00-00-B118/15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dokumentacja: https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/2686 

 

Wyjaśnienie i zmiana zapytania >>>

 

Termin składania ofert: 
22 Lis 2017 - 15:00